Ať už kupujete nové či ojeté vozidlo, povinnost sjednat si povinné ručení vás nemine. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (neboli povinné ručení) musí totiž mít sjednáno každé vozidlo, které se pohybuje nebo je ponecháno na pozemní komunikaci či místech k ní náležících.

Účelem tohoto povinně smluvního pojištění odpovědnosti je ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda způsobená provozem vozidla.

Je nutno však zdůraznit, že pojištění nekryje škody na vašem vozidle, které jste si způsobili sami vlastní nedbalostí nebo zaviněním dopraní nehody. Pro krytí těchto událostí je nutné si sjednat pojištění havarijní.

Jak sjednat povinné ručení

Variant jak povinné ručení sjednat je hned několik. Pokud vozidlo kupujete v autosalonu či autobazaru, může vám být jeho sjednání nabídnuto přímo prodejcem – není to však pravidlem.

Dalším způsobem je využití online srovnávačů. Výhodou je rychlost a nízká cena. V tomto případě však právě nízká cena může být na úkor kvality pojištění – absence asistenčních služeb, doplňkové pojištění čelního skla atd. Ale i přes on-line srovnávače si můžete dodatečně sjednat další pojištění nebo připojištění. On-line srovnávače šetří nejen finance, ale také čas.

Třetím způsobem, jak pojištění sjednat je využití služeb pojišťovacího zprostředkovatele, který vám je schopen nabídnout pojištění na míru, vysvětlit nároky a povinnosti a být nápomocen při řešení pojistné události. Velkou výhodou je komunikace přímo s člověkem od pojišťovny, nedostatkem je nemožnost porovnání více variant a pojišťoven.

Nutné údaje? Připravte si

Po sestavení kalkulace povinného ručení bude nutné uvést tyto údaje:

  • jméno, příjmení, adresu,
  • rodné číslo případně IČO,
  • název vozidla,
  • výkon vozidla,
  • objem motoru vozidla,
  • celkovou hmotnost vozidla,
  • datum uvedení vozidla do provozu.


Důležité pojmy a informace, které je třeba znát:

Pojistná smlouva

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem (pojišťovnou).  Náležitostmi smlouvy jsou: určení pojistitele a pojistníka, údaje o vozidle, doba trvání pojištění, limit pojistného plnění, výše pojistného, splatnost a způsob jeho placení a místo oznámení škodné události.

Pojistitel je povinen bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy doručit pojistníkovi zelenou kartu.

 

Zelená karta

Jedná se o doklad prokazující platnost pojištění a je vystavena neprodleně po jeho sjednání. Její platnost je jeden rok a provozovatel vozidla je povinen ji mít u sebe společně s doklady od vozidla.

 

Limit povinného ručení

Jedná se o nejvyšší hranici plnění pojistitele při jedné škodné události. Nejnižší povinná hranice limitu je stanovena na 35 milionů Kč při škodě na zdraví a 35 milionů korun při škodě na majetku. Některé pojišťovny nabízí navýšený limit 70/70 mil Kč nebo dokonce 150/150 mil. Kč.

První limit se vztahuje na zdraví nebo usmrcení každé zraněné nebo usmrcené osoby. Druhý limit se vztahuje na škody majetku, které vznikly ztrátou, poškozením, zničením, ale i odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat a dále pak škodu na ušlém zisku.

 

Druhy škod hrazených z povinného ručení

Pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené třetí osobě a vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozováním vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pojistitel se zavazuje hradit veškeré škody, které byly způsobeny provozem pojištěného vozidla třetí osobě.

Pojištění nepokrývá škody způsobené na vozidle, které způsobilo dopravní nehodu! Způsobíte-li tedy dopravní nehodu, pojišťovna kryje vzniklé škody pouze na vozidle třetí osoby, nikoli škody vzniklé na vašem vozidle. Pro krytí škody na vašem vozidle (jste-li viníkem nehody) je nutné mít sjednané havarijní pojištění.

 

Bonus

Bonus je nárok na slevu z pojistného, který vzniká, pokud za celý uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda. Výše bonusu se u jednotlivých pojišťoven může lišit, většinou se jedná o 5%.

Bonusy se za jednotlivé roky sčítají a jsou evidovány za každý měsíc pojištění.

 

Malus

Je přirážka za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojistitel odečítá určitý počet měsíců z bonusu. Obvykle je odečteno 24 nebo 36 měsíců za každou dopravní nehodu. Výši bonusu tedy stanovuje takzvaná „rozhodná doba“, která vyjadřuje dobu nepřetržitého pojištění.

 

Depozit

Pokud vaším pojištěným vozidlem je například motocykl, který v zimě neprovozujete, je tu možnost povinné ručení na libovolný počet měsíců přerušit a ušetřit tak nemalé peníze.

Toto přerušení se provádí uložením registrační značky a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) do depozitu odboru dopravy na magistrátu města.

On – line porovnávač iPojištění.cz